Pravila nagradnega natečaja
»Syoss rođendan«
1. člen

Organizator

Organizator nagradnega natečaja »Syoss rođendan« (v nadaljevanju: nagradni natečaj), je Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Organizator organizira nagradni natečaj »Syoss rođendan« z namenom promocije izdelkov blagovne znamke Henkel Slovenija. Nagradni natečaj poteka izključno na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/.

2. člen

Trajanje aktivnosti in potek aktivnosti/ sodelovanja

Nagradni natečaj poteka v obdobju od 08.11.2019 do 08.12.2019, vsak dan ob 09:00 do 14:00 uri.

Potek sodelovanja: Sodelujoči izpolniti s temi pravili in pogoji sodelovanja in izpolni pogoje, ki so opredeljeni v 3. členu pravil nagradnega natečaja:

Vsi, ki bodo izpolnili navedene pogojev za sodelovanje, bodo sodelovali v nagradnem natečaju za eno izmed nagrad.
Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na spletnih straneh http://profesionalnanjegakose.com/SI/ dne 08.11.2019.

3. člen.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pravilih navedene pogoje sodelovanja.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Henkel Slovenija d.o.o., in zaposleni hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb.
Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju posameznik pridobi tako:
Vsak tekmovalni dan ob 09:00, od 08.11.2019. do 8.12.2019 bomo na ustreznem datumu na spletnem mestu Syoss http://profesionalnanjegakose.com/SI/ zaznali eno zamegljeno fotografijo. Fotografija se bo osredotočila vsakih 30 minut na naslednjih 5 ur.
Za sodelovanje na natečaju mora udeleženec v komentar na uradni spletni strani Organizatorja http://profesionalnanjegakose.com/SI/ napisati, kateri izdelek je tisti dan na ustrezni fotografiji.
Organizator ne bo imel dostopal do uporabnikovega Facebook profila, niti ne bo uporabljal in dostopa do uporabniških podatkov v tem omrežju, razen tistih podatkov, ki so javno dostopni. Vsaka uporaba lažnih ali podvojenih profilov ali utemeljen sum njihovega obstoja bo sankcionirana z izločitvijo udeležencev natečaja. Organizator ne more vedeti, kateri osebni podatki se bodo prenesli na družbena omrežja, niti na kakšen način in v kolikšni meri bodo takšni ali isti podatki uporabljali iste ali tretje osebe. Priporočljivo je, da se udeleženec seznani s pravili o varstvu podatkov na omenjenih družbenih omrežjih.

4. člen

Zmagovalec vsakega dne natečaja je Prijavitelj, ki v komentarju na uradni strani Organizatorja http://www.professionalnakgakose.com/HR najprej ponudi natančno ime izdelka, ki je na fotografiji ob ustreznem datumu.
Zmagovalec vsakega dne natečaja bo razglašen naslednji dan tekmovanja na uradni spletni strani Organizatorja http://profesionalnanjegakose.com/SI/. Imena nagrajencev se objavijo v skladu z določbami 8. člena tega pravilnika.
Vsak sodelujoči lahko osvoji samo eno nagrado v času trajanja nagradnega natečaja.

Sodelujoči v nagradnem natečaju sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradnem natečaju. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju.

5. člen

Nagradni sklad za nagradni natečaj sestavljajo:

Syoss sušilec za lase
Syoss Gel Max Hold 250ml
Syoss Gum Re-Style 100ml
Syoss HSP Max Hold 300ml
Syoss MEN Volume
Syoss Paste Matt Fiber 100ml
Syoss Pure Fresh DRY shampoo 200ml
Syoss Pure Smooth conditioner 500ml
Syoss Pure Smooth mask 300ml
Syoss Pure Smooth shampoo 500ml
Syoss Root Retoucher Brown

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali druge nagrade.

6. člen

Rezultati nagradnega natečaja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.
Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči v nagradnem natečaju se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov do organizatorja povezanimi s sodelovanjem v nagradnem natečaju in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade …).

7. člen

Izbor zmagovalaca se bo odvijal na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/. vsak dan.

8. člen

Dobitniki vseh nagrad bodo obveščeni prek komentarjev na spletni strani Organizatorja http://profesionalnanjegakose.com/SI/.
Organizator se strinja, da bo nagrado izročil nagrajencu v 60 dneh.
Noben dobitnik nagrade nima pravice zahtevati zamenjave nagrade za drugo vrsto nagrade ali izplačilo protivrednosti osvojene nagrade v gotovini.
Vsi dobitniki so ob prevzemu nagrade dolžni dokazati svojo istovetnost z lastno osebno izkaznico.
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku osmih (8) delovnih dni od prejetega obvestila.
V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V primeru, da v času podelitve nagrade, te nagrade zaradi kakršnihkoli razlogov ni mogoče podeliti, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu vroči podobno nagrado v isti vrednosti.
Prav tako si organizator v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba izmed tistih, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve.
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanih s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevoza, ...).

9. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se sodelujoči strinjajo z objavo njihovih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov) na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/ in pooblastijo organizatorja, da – brez pravice do kakršnega koli nadomestila – uporablja njihove osebne podatke in fotografije v namen javne objave rezultatov tako ob dodelitvi nagrade kot tudi v objavi reportaž ali podobnih gradiv, povezanih z nagradnim natečajem. Dobitnik je dolžan popolno sodelovati z organizatorjem pri ustvarjanju in objavi medijskih vsebin, ki izhajajo iz nagradnega natečaja in so povezane z nagradnim natečajem.

10. člen

V trenutku prevzema nagrade oziroma s podpisom potrdila o prevzemu nagrade prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja do dobitnika nagrade. Komisija bo z zapisnikom ugotovila, ali so dobitniki prevzeli vse nagrade v navedenem roku, in bo ob preteku tega roka ugotovila, da je nagradni natečaj zaključen.

11. člen

Če se v nagradni natečaj vključi manj sodelujočih, kot je nagrad, ki so predvidene z nagradnim skladom, bo organizator podelil toliko nagrad, kolikor udeležencev bo sodelovalo v nagradnem natečaju.

12. člen

Organizator ne odgovarja za prepozno dostavljene, nepopolne, poškodovane ali neposlane podatke, prav tako ne za izpad, prekinitev ali nedostopnost omrežja, strežnika, ponudnika internetnih storitev (ISP), spletnih strani in drugih povezav, tehnične okvare ali težave s strojno ali programsko opremo ter kakršne koli druge okvare ali težave kakršne koli vrste, človeške, mehanske, elektronske, računalniške, omrežne, pravopisne, tiskarske ali na kakršen koli način povezane z nagradnim natečajem, vključno z, a brez omejitve na napake ali težave, povezane z vodenjem nagradnega natečaja. Organizator ne odgovarja za morebitno netočnost informacij, če izhajajo iz ravnanja uporabnika spletnih strani, nepooblaščene uporabe ali vdora v programe, povezane z natečajem.
Če se po izključnem mnenju organizatorja kateri koli del natečaja ne more izvesti na predvideni način skladno s temi pravili ali če natečaj kompromitira virus, črv, hrošč, nepooblaščen človeški poseg, zloraba računalniškega sistema, višja sila ali drug razlog, ki po izključnem mnenju organizatorja postavlja pod vprašaj ali ogroža organizacijo, varnost, pravičnost ali pravilno izvedbo natečaja, ima organizator pravico, da po lastni presoji zaustavi, spremeni ali prekine natečaj (ali kateri koli njegov del), diskvalificira sumljive prijave/odgovore in v primeru prekinitve, po lastni presoji, ob ustrezni uporabi teh pravil izbere dobitnike preostalih nagrad.
Nagradni natečaj se lahko prekine, odpove ali da v stanje mirovanja, če nastanejo okoliščine, za katere organizator ne odgovarja oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/.

13. člen

Sodelujoči v nagradnem natečaju sprejema vse pravice in dolžnosti iz teh pravil.
Pravila začnejo veljati z objavo na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/.

Pravilnik o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov

14. člen Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico Organizatorja, da se materiali z udeleženčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri uporabi za potrebe te nagradne igre in sicer do preklica. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek, elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na henkel.croatia@henkel.com. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa agenciji oziroma drugemu pogodbenemu obdelovalcu znotraj in/ali izven EU. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni.
Organizator nagradnega natečaja, Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija, kot vodja obdelave obdeluje osebne podatke sodelujočih v nagradnem natečaju, ki jih je pridobil v skladu s pravili nagradnega natečaja »Syoss rođendan«, objavljenem na spletni strani nagradnega natečaja http://profesionalnanjegakose.com/SI/, na podlagi privolitve sodelujočih.
Sodelujoči v nagradnem natečaju dajo organizatorju privoljenje za obdelavo zbirke zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov. Organizator jamči, da sta obdelava in zaščita osebnih podatkov skladna s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in jih je mogoče zahtevati na naslovu henkel.croatia@henkel.com.

Sodelujoči v nagradnem natečaju se izrecno strinjajo, da lahko organizator samostojno in po lastni presoji obdeluje podatke, ki so mu jih posredovali, izključno za naslednje namene:
– izvedba nagradnega natečaja v vseh oblikah
– kontaktiranje sodelujočih po telefonu zaradi obveščanja o prejemu nagrade in njeni dostavi
– objava imena, priimka in fotografije receptov dobitnikov nagrad na spletni strani nagradnega natečaja

Če se sodelujoči ne strinja z zbiranjem posredovanih podatkov, ne more sodelovati v nagradnem natečaju.
Osebni podatki dobitnikov, ki se obdelujejo v nagradnem natečaju, so: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov bivališča in telefonska številka.
Organizator se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke obdeloval samo v zgoraj navedene namene in da bo v primeru, da bo obdelavo osebnih podatkov izvajala v njegovem imenu druga fizična ali pravna oseba, uporabljal storitve izključno takšnih obdelovalcev podatkov, ki v zadostni meri jamčijo za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na način, da je obdelava skladna z zahtevami predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in da se z njo zagotavlja zaščita pravic posameznika.
Prejeti osebni podatki se shranjujejo samo v času, potrebnem za doseganje namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, vendar največ še 6 mesecev po koncu nagradnega natečaja, če sam sodelujoči na prekliče svojega soglasja in zahteva izbris svojih podatkov. Po preteku roka shranjevanja bo organizator osebne podatke izbrisal.

Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov in se strinja, da je lahko zaradi preklica soglasja onemogočeno njegovo sodelovanje v nagradni igri. V povezavi z osebnimi podatki ima sodelujoči naslednje pravice, ki so predpisane z odredbami predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji:
– pravica do dostopa do osebnih podatkov,
– pravica do popravka osebnih podatkov,
– pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) osebnih podatkov,
– pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
– pravica do prenosljivosti osebnih podatkov,
– pravica do ugovora,
– pravica do pritožbe in pravica do vložitve ugovora pristojnemu organu za zaščito podatkov.
Zahteve, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, povezanih z osebnimi podatki, lahko v pisni obliki pošljete na elektronski naslov: henkel.croatia@henkel.com. ali po pošti , Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija, s pripisom »GDPR«.

15. člen

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Morebitne spore iz naslova izvedbe aplikacije rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci pristanejo na ta pravila nagradnega natečaja, ki so objavljena na http://profesionalnanjegakose.com/SI/.
Pravila nagradnega natečaja stopijo v veljavo z objavo na spletni strani http://profesionalnanjegakose.com/SI/.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletnih straneh http://profesionalnanjegakose.com/SI/.
Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov henkel.croatia@henkel.com, s pripisom »Syoss rođendan«.

V Ljubljani, dne 07.11.2019Varovanje podatkov


1. Splošno

Henkel AG & Co. KGaA1 (v nadaljevanju poimenovan kot Henkel) spoštuje zasebnost vsakogar, ki obišče naše spletne strani. Želeli bi vas seznaniti s tem, katere vrste podatkov Henkel zbira in kako se ti podatki uporabljajo. Izvedeli boste tudi, kako lahko uveljavljate svoje pravice glede podatkov, ki se nanašajo na vas.
Vse spremembe te Izjave o varstvu podatkov bodo objavljene na tej strani. To vam omogoča, da se lahko kadarkoli seznanite s tem, katere podatke zbiramo, in kako te podatke uporabljamo.
Ta Izjava o varstvu podatkov ne velja za spletne strani, ki so dostopne prek hiperpovezav na spletnih straneh družbe Henkel.

2. Zbiranje, uporaba in obdelava osebnih podatkov

Ime odgovorne pravne osebe: Henkel Slovenija d.o.o.
Naslov odgovorne pravne osebe: Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija

Henkel uporablja osebne podatke predvsem zato, da svojim uporabnikom omogoči uporabo teh spletnih strani. Kakršnakoli dodatna obdelava podatkov se izvede samo na podlagi drugih zakonskih obveznosti ali dovoljenj ali če je posamezni uporabnik Henklu podal svoje soglasje. Henkel hrani in obdeluje podatke še posebno za naslednje namene:
Ko uporabniki obiščejo spletno stran, Henkel samodejno zbira in hrani določene podatke. Ti podatki vključujejo: IP naslov ali identifikacijsko številko naprave, ki je dodeljena zadevni končni napravi, ki jo potrebujemo za pošiljanje zahtevane vsebine (npr. zlasti vsebine, besedila, slike in informacije o izdelkih kot tudi podatkovne datoteke, ki so na voljo za nalaganje itd.), aktivnosti uporabnikov na spletne strani, tip zadevne končne naprave, uporabljeni tip brskalnika ter datum in čas uporabe.

Henkel hrani te podatke največ sedem dni za namen prepoznavanja in zasledovanja zlorabe.

Henkel uporablja te informacije tudi za izboljšanje predstavitve storitev, lastnosti in funkcionalnosti ter splošnih administrativnih nalog.
Poleg tega Henkel zbriše ali nemudoma zakrije podatke o uporabi, vključno z IP naslovi, kakor hitro ti niso več potrebni za zgoraj navedene namene.
Obdelava in uporaba podatkov temeljita na zakonskih določbah, ki upravičujejo te postopke, z utemeljitvijo, da (1) je obdelava podatkov potrebna za zagotavljanje spletne strani, ali (2) da ima Henkel prevladujoč pravni interes za zagotavljanje in izboljšanje funkcionalnosti in brezhibnega delovanja spletne strani ter da je spletna stran prilagojena potrebam uporabnikov.

3. Piškotki, Facebook Pixel, prstni odtisi (link)

4. Sistem za sledenje spletnih strani

a) Webtrekk (sistem za sledenje spletnih strani)

Na tej spletni strani se uporablja tehnologija za sledenje spletnih strani družbe Webtrekk GmbH, ki služi za zbiranje in shranjevanje podatkov v marketinške namene in za optimizacijo. Ti podatki so shranjeni in nadalje obdelani pod anonimnimi ali psevdonimnimi uporabniškimi profili (odvisno od zadevne tehnologije in storitev). Ti uporabniški profili so shranjeni v piškotkih ali drugih podobnih tehnologijah, kot je opisano zgoraj. Poleg zbiranja podatkov ob obisku spletne strani (kot je opisano zgoraj), se lahko zbirajo tudi podatki za sledenje spletnih strani, podatki o spletnih straneh, ki jih obiščete, ko ste na naši spletni strani, in vsi iskani pojmi, ki ste jih uporabili, da bi našli našo spletno stran.

Podatki, ki se pridobijo s sistemom za sledenje spletnih strani, se brez izrecnega soglasja uporabnikov ne bodo uporabili za osebno prepoznavanje uporabnikov te spletne strani in se ne bodo združili z osebnimi podatki imetnika.

Če se morajo ti podatki obravnavati kot osebni podatki, obdelava podatkov temelji na zakonskih določbah, ki upravičujejo takšen postopek z utemeljitvijo, da (1) ima Henkel prevladujoč pravni interes, da je spletna stran prilagojena potrebam uporabnika, ali (2) da se podatki uporabijo kot psevdonim v marketinške namene in za optimizacijo ter da uporabnik ni predmet te uporabe.

Zavrnitev sledenja spletne strani

- Zbiranje in shranjevanje podatkov: henkel.slovenija@henkel.com Za izključitev sledenja spletne strani, ki jo izvaja ponudnik Webtrekk, je nameščen piškotek opt-out. Piškotek za navedeno spletno domeno se namesti na vseh brskalnikih in računalnikih. Zato morate, če do naše spletne strani doma in v službi dostopate z različnimi brskalniki, funkcijo shranjevanja podatkov zavrniti na vseh računalnikih ali brskalnikih.

- Poleg tega lahko zavrnete in preprečite shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami v programski opremi vašega brskalnika, vendar vas želimo opozoriti na to, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabiti vseh funkcij tega spletnega mesta.

Več informacij o sledenju spletne strani najdete v politiki varstva podatkov našega ponudnika: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/


b) Google Analytics (Googlova spletna analitika)

Ta spletna stran uporablja spletno analitiko Google Analytics, ki jo zagotavlja podjetje Google Inc. (Google). V ta namen je na vašem računalniku nameščen piškotek. Informacije, ki jih generira piškotek o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP naslovom) se posredujejo do Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike, kjer se shranijo.

Aktivirali smo anonimnost IP naslova, kar pomeni, da bo Google zakril zadnji oktet podatkov IP naslova za države članice Evropske unije kot tudi za druge države, ki so podpisale Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru. Popoln IP naslov se bo do Googlovih strežnikov v ZDA posredoval samo v izjemnih primerih19.

Google bo v imenu ponudnika spletnih strani to informacijo uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, pripravo poročil o uporabi spletnih strani za operaterja in pripravo drugih storitev v povezavi z obiskom spletnih strani ter uporabo interneta. Google ne bo združil vašega IP naslova s kakršnimikoli drugimi podatki, ki jih ima v svoji lasti.

Zavrnitev zbiranja podatkov:

Poleg spremembe nastavitev vašega brskalnika lahko onemogočite Googlovo zbiranje podatkov in uporabo podatkov (piškotki in IP naslov), tako da naložite in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na spletni strani:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
c) Aplikacija Google DoubleClick

Na naši spletni strani uporabljamo tržnico Google DoubleClick, da bi ocenili uporabo spletne strani in omogočili po meri ukrojeno oglaševanje Googla in drugih oglaševalcev, ki sodelujejo v programu DoubleClick. V ta namen je na vašem računalniku nameščen piškotek. Ta piškotek zbira informacije o reklamah, ki so prikazane na vašem brskalniku, in reklamah, na katere kliknete. Informacije, ki jih generira piškotek na podlagi vaše uporabe spletne strani, se posredujejo do Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike, kjer se shranijo. Na podlagi zbranih podatkov se na vašem brskalniku prikažejo reklame, ki so pritegnile vaše zanimanje.

Zavrnitev zbiranja podatkov:
Poleg spremembe nastavitev vašega brskalnika lahko piškotek DoubleClick trajno deaktivirate tudi s pomočjo vtičnika za brskalnik. Z vtičnikom se deaktivirani status za ta brskalnik ohrani, četudi izbrišete vse piškotke. Vtičnik za trajno deaktiviranje je na voljo na spletni povezavi: https://support.google.com/ads/answer/7395996


d) Facebook Custom Audience Pixel (koda za merjenje povpraševanja oziroma sledenje različnim konverzijam in dogodkom na Facebooku)

Sodelujemo v Facebookovem programu Custom Audience (določanje ciljne skupine strank za oglaševanje), ki nam omogoča prikazovanje individualno prilagojenih oglasov, če ste naročeni na Facebook in ste prijavljeni v svoj uporabniški račun na Facebooku. To orodje nam omogoča, da prilagodimo naše oglase glede na vašo uporabo našega spletnega mesta, da bi tako zagotovili po meri ukrojene oglase. V ta namen delimo vaš e-mail naslov ali telefonsko številko v razpršenem formatu, ki Facebooku omogoča, da prepozna, ali ste prijavljeni tudi na Facebooku.

Zavrnitev zbiranja podatkov:
Poleg spremembe nastavitev vašega brskalnika lahko prilagodite tudi svoje preferenčne nastavitve z ustreznimi nastavitvami na Facebooku, če ne želite več prejemati po meri ukrojenih oglasov na Facebooku.


5. Vaše želje in zahteve/Pooblaščenec za varstvo podatkov

Do svojih podatkov imate pravico dostopati kadarkoli. Poleg tega lahko, če so izpolnjene določene zahteve, uveljavljate spodaj navedene pravice: - Pravico do popravka, - Pravico do izbrisa podatkov, - Pravico do omejevanja obdelave podatkov, - Pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov, - Pravico do prenosljivosti podatkov (od 25. maja 2018).

Pravica do zavrnitve V primeru aktivnosti, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi pravnega interesa družbe Henkel, imate pravico, da kadarkoli zavrnete takšno obdelavo podatkov zaradi razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. Henkel bo nemudoma prenehal z obdelavo podatkov, razen če lahko dokaže pomembne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava podatkov namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pred pravnimi zahtevki. V teh primerih (ali če imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki kakšna druga vprašanja ali želje), pošljite e-pošto ali pismo našemu pooblaščencu za varstvo podatkov: Henkel Slovenija d.o.o., BC Marketing, Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija (e-pošta: henkel.croatia@henkel.com).

6. Uporaba vtičnikov za družbena omrežja

Na naši spletni strani so integrirani različni vtičniki (plugins) za različna družbena omrežja. Te storitve ponujajo določena podjetja (ponudniki storitev). Ti ponudniki so:

Družbeno omrežje Facebook upravlja družba Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (Facebook). Seznam vtičnikov za družbeno omrežje Facebook najdete na spletni strani: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Družbeno omrežje Twitter upravlja družba Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Seznam vtičnikov za družbeno omrežje Twitter najdete na spletni strani: https://twitter.com/about/resources/buttons
Google+ in YouTube upravlja družba Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, ZDA (Google). Seznam vtičnikov za Google+ najdete na spletni strani: https://developers.google.com/+/web/; Seznam vtičnikov za YouTube najdete na: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
Instagram upravlja družba Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA (Instagram). Seznam vtičnikov za Instagram lahko najdete na spletni strani: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
LinkedIn upravlja družba LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA (LinkedIn). Seznam vtičnikov za LinkedIn lahko najdete na spletni strani: https://developer.linkedin.com/plugins#
Da bi povečali zaščito osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani, so vtičniki (plugins) za družbena omrežja v našo spletno stran integrirani s tako imenovano rešitvijo ''dveh klikov''. Takšen koncept zagotavlja, da se povezava s strežniki posameznega ponudnika ob obisku naših spletnih strani, ki vsebujejo takšne vtičnike, ne vzpostavi samodejno. Aktivirajo se šele, ko jih kot uporabnik aktivirate in s tem podate svoje soglasje za prenos podatkov, tako da vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki določenega ponudnika. Vsebina vtičnika določenega ponudnika se nato posreduje neposredno do vašega brskalnika in se prikaže na zaslonu vašega računalnika.

S pomočjo vtičnikov dobi posamezni ponudnik informacijo o tem, do katere naše spletne strani ste dostopali. Če ste v času obiska naše spletne strani z vašim uporabniškim računom prijavljeni na enem izmed družbenih omrežij, se lahko ponudnik seznani s tem, do katerih vsebin dostopate s svojim uporabniškim računom. V primeru interakcije z vtičniki, npr. če pritisnete gumb ''všeč mi je'' ali če oddate komentar, vaš brskalnik to informacijo posreduje do strežnikov določenega ponudnika, kjer se ta informacija shrani.

Dodatne informacije o zbiranju in uporabi podatkov na družbenih omrežjih Facebook ali Twitter ter o vaših pravicah in možnostih za varstvo zasebnosti lahko najdete na spletni strani določenega ponudnika (politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti/):

Facebook – politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter – politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti: https://twitter.com/Data Protection
Google – politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Instagram – politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti: https://help.instagram.com/155833707900388/
LinkedIn – politika varstva podatkov/politika varstva zasebnosti: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy


OSVOJI NAGRADE
VSAK DAN ENO PESENEČENJE
Uganite, kaj je na sliki in osvojite dnevno nagrado
Ob rojstnem dnevu vas Syoss nagrajuje cel mesec!
Spremljajte sliko, ki vsakih 30 minut odkriva novi detajl.
Uganete, kaj se skriva na njej?
Prvi pošljite točen odgovor in vsak dan osvojite nagrado.
Več izveste v pravilih nagradne igre.

ZOOM OUT RAVEN
POŠLJI ODGOVOR
PRAVILA IGRE
POGLEJ NAGRAJENCE
DNEVI TEKMOVANJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DANAŠNJA NAGRADA
Syoss darilni paket
26.12.2019.
Pošlji odgovor!
Pretekli
zmagovalci
DANIELA ELBERT
Syoss darilni paket
DANIELA ELBERT
Syoss darilni paket
SILVA BREZNER
Syoss darilni paket
MAJA POTRČ
Syoss darilni paket
MAJA POTRČ
Syoss darilni paket
TEA BANFIČ
Syoss darilni paket
MIRAN HARC
Syoss darilni paket
TADEJA OBRONEK
Syoss darilni paket
DANIELA ELBERT
Syoss darilni paket
REANATA POČIVALNIK
Syoss darilni paket
TJAŠA ZALOŽNIK
Syoss darilni paket
DANIELA ELBERT
Syoss darilni paket
TINA LAKOVIČ
Syoss darilni paket
REANATA POČIVALNIK
Syoss darilni paket
DAŠA ROP
Syoss poklon paket
ERINA PIRIĆ
Syoss poklon paket
KENAN PIRIĆ
Syoss poklon paket
ŽIVA BANFI
Syoss poklon paket
SLAVICA ZBIČAJNIK
Syoss poklon paket
MAJA ŽUNIČ
Syoss poklon paket
DOMEN VIDONJA
Syoss poklon paket
TONE SLAVKA
Syoss poklon paket
MARTINA JAVORNIK
Syoss poklon paket
LEJLA GORIĆ
Syoss poklon paket
URŠKA ŽUNIČ
Syoss poklon paket
MATEJA NOVAK
Syoss poklon paket
METKA PODBOJ
Syoss poklon paket
KLAVDIJA BEGAN
Syoss poklon paket
ANITA JASKO LIAM
Syoss poklon paket
MAŠA KOŠTOMAJ
Syoss poklon paket
MEGI JURCA
Syoss poklon paket
MATEJA OVIJAČ KEPIĆ
Syoss poklon paket